Le Portail des Hommes Libres
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -22%
Apple AirPods Pro
Voir le deal
219 €

Xeṭṭabi Ḥmed i Tiɣremt-La Cité: “bɣiɣ ad kkseɣ tuggdi i sɛan medden ɣer tebrek…”

Aller en bas

Xeṭṭabi Ḥmed i Tiɣremt-La Cité: “bɣiɣ ad kkseɣ tuggdi i sɛan medden ɣer tebrek…”  Empty Xeṭṭabi Ḥmed i Tiɣremt-La Cité: “bɣiɣ ad kkseɣ tuggdi i sɛan medden ɣer tebrek…”

Message  Mhenni le Jeu 30 Oct - 21:53

Xeṭṭabi Ḥmed seg yimedyazen izwawen i ifazzen, seg wakken tezdeɣ-it tmedyezt, anda tella tfaska atan din. Ilul ass n 11 seg yunbir aseggas n 1975 deg waɣir n Bumerdas. Deg tdiwennit-a nenced aqaɛ n usentel imi i aɣ-d-yeldi ul-is, ɣret-tt!

Tiɣremt-La Cite: Ad d-nuɣal ɣer tfaska n Ferɛun i d-tesuddes  tdukkla n Lbacir Amellaḥ anda tewwiḍ arraz wis-sin, mmeslay-aɣ-d ɣef ttiɛad-nni s umata d wayen i d-yellan dinna?

Xeṭṭabi Ḥmed: “Tafaska n Lbacir Amellaḥ i llan xeddmen deg yiseggasen n tesɛin mbeɛd sḥebsen-tt, ur iban ɣef wacu, atan tuɣal-d aseggas-a. Gran tiɣri i wid yebɣan ad ttekkin s sin neɣ kraḍ n yisefra, acu kan, ilaq ad ilin mxalafen. Ferḥeɣ aṭas imi rziɣ ɣur-sen, d imdanen n lɛali d taddart n umedyaz, icekkaben, imezdaɣ-is zemreɣ ad ak-d-iniɣ smedyizen akk. Tafaska-nni d amsiẓwer deg nemlal akked yimedyazen anida qwant tektiwin, mkul wa d acu i d-yewwi, nerna nettḥesses-asen acku d amedyaz i yettḥessisen ay zemren kan ad d-yawi tiktiwin i wayeḍ-nni. Nettḥesses daɣen i yisaragen. Tafaska ilaq ad tt-yettwali umedyaz am akken d tannant(stage), iruḥ ɣur-s akken ad yeḥfeḍ wa ad yefk tagnit i wallaɣ-is akken ad yebbuḥra. Lḥasul tura fiḥel ma nessawal-as tafaska ad as-neqqar timlilit n wid iḥemmlen idles xir, d ma yella nemmeslay-d ɣef arraz, ulayɣer ma nerra-t d aruz. Mačči d arraz i ilaqen neɣ d kra nniḍen, lḥasul ad nexdem ayen yelhan d wayen ara iɛeǧben i medden, akken qqaren, win yebɣan ad yuzur ad yerqiq. Nekk tura akken i d-nniɣ tazwara ferḥeɣ mliḥ imi ttekkiɣ dinna, tura ad tafeḍ yiwen yemmut netta yedder maɛna Lbacir Amellaḥ deg taddart-is d win yeddren netta yemmut acku aṭas i d-yeǧǧa, lemmer ur d-yeǧǧi tili ur nerza ara ɣer dinna. Ma d imellaḥen win ur ten-yessin d win ur nerza ɣur-sen ur d-yeqqar ara akka, maɛna nekk ad d-iniɣ s umata imellaḥen d isem-nsen ay d awal-nsen, imellaḥen ur d imessasen. D imellaḥen, akka”.


War ahat, tessarameḍ tafaska-nsen ad telḥu ɣer sdat…

“Ih ssarameɣ ad telḥu ɣer sdat ladɣa tura imi d-tuɣal mbeɛd lɣiba n  waṭas n yiseggasen, seg useggas n 1992 almi d ass-agi aql-aɣ di 2014 twalaḍ acḥal ayagi, a wi yufan ad tidir  wa ad timɣur, ma d nekni s yimedyazen aql-aɣ dagi ad d-nefk ayen umi nzemmer  d afus n tallelt akken ur ttḥebbes  ara”.


Isem n Xeṭṭabi Ḥmed yedakkal ed tmedyezt n yeɣsan, d acu d Xeṭṭabi Ḥmed? D acu d tamedyezt n yeɣsan?

“Xeṭṭabi Ḥmed d amdan i iḥemmlen isefra, ur ẓriɣ ara neɣ ur zmireɣ ara ad ak-d-iniɣ d amedyaz acku yuɛer wawal-nni, amek i as-yenna Dda Sliman “ma tuɣal ar ccna cnan akk imeksawen”, ihi  Ḥmed Xeṭṭabi d yiwen i iḥemmlen i ixeddmen tamedyezt ed yisefra daɣen d win i yettekkiwen deg tfaskiwin, yebɣa ad irennu wa ad yettak dima i tmedyezt mebla ma llan isergal (Iḥebbasen). Ḥemmleɣ daɣen ad d-iniɣ ayen akk ttxemmimeɣ mebla tuffra, ma yella ffreɣ ayen ttxemmimeɣ ur lliɣ d amedyaz axaṭer di tmurt-nneɣ llant aṭas n temsal ur ilaq ara ad d-tawḍeḍ ɣur-sent ɣas ma yella Ḥmed Xeṭṭabi yezmer ad d-yehder ayen yettḥulfu ɣef tayri ɣef urgaz d tmeṭṭut neɣ ɣef kra nniḍen, akken qqaren d nnuba n umedyaz acku amedyaz ur yebɣa ara leqyud, ahat am ugrawliw neɣ am umnay n tmedyezt n wawal”.


D acu d tamedyezt n yeɣsan?

“Tamedyezt n yeɣsan, aṭas n yimedyazen i d-yeqqaren d acu-tt neɣ amek i d-tennulfa. Seg useggas 2010 ass mi tella tedwilt n txelwit n yimedyazen deg umaṭṭaf wis-sin mbeɛd winna i d-ixeddmen tadwilt-nni yella iɛerreḍ-aɣ-d nekni imedyazen i yesɛan tidukkla deg uxxam n yidles di Tizi Wezzu mbeɛd yufa-d tamedyezt-nneɣ am akken d yiwen n ssenf n tmedyezt taberkant texleḍ gar leḥzen d lferḥ, gar imeṭṭi gar tefsut d yizeǧǧigen, gar idammen gar yeɣsan, am akken s initen(en couleurs) tefka-d amaynut i tmedyezt. Ma d tamedyezt n yeɣsan d tamedyezt n tayri i d-yettmeslayen s ccbaḥa n tilawt, zemreɣ ad d-iniɣ d tamedyezt tufḍiḥt, nnig tilawt”.


Lamaɛna mačči akka i tt-ttwalin wiyaḍ, wayeḍ ur d-yeqqar ara d tamedyezt n tayri ad d-yini d tamedyezt taberkant deg nuḥen yeɣsan ed lmeyyetin daya, meḥsub tafekka n umdan mara teffeɣ akkin, keččini ihi mačči akken i tt-tettwaliḍ?

“Ih, ma ulac deg-s tayri ur tezmir ara ad tili deg-s ccbaḥa. Ilaq ad tesɛu lmaɛna d wazal”.


Meḥsub kečči ur tebɣiḍ ara ad tt-teǧǧeḍ d tamedyezt-nni, tebɣiḍ ad as-ternuḍ isental nniḍen n ssenf-agi n tmedyezt?

“Tura yal yiwen amek i d-yessenfalay, ḥemmleɣ izerman, ḥemmleɣ tizizwa. Daɣen ḥemmleɣ ad qqimeɣ i tallast neɣ deg tmeqbert, ttafeɣ iman-iw aṭas. Maɛna bɣiɣ ad d-iniɣ belli tamedyezt n yeɣsan mačči d tamedyezt n at lexert neɣ d tin ur nesɛi lmaɛna akken i tt-ttwalin wiyaḍ-nni ur tt-yefhim, tura mačči d cciɛa amedyaz-agi yettaru tamedyezt n yeɣsan axaṭer llant tugniwin d limatimatik ur llant ara di teqburt. Lḥasul ad teqqim kan d tamedyezt taqbaylit tartar”.


Akka. Tura keččini tettaruḍ tamedyezt n yeɣsan d wagi i d ssenf-ik neɣ tesɛiḍ ssenf nniḍen?

“D wagi i d ssenf-iw, send ad as-nefk isem akka i ttaruɣ, almi I aɣ-d-yenna Nurdin At Sliman ad as-nefk isem-a”.


Skud telliḍ gar yimezwura  i ifernen tamedyezt-a n yeɣsan d acu i d iswi n ssenf-agi i d-tesnulfam neɣ i d-yennulfan?

“Iswi-inu nekki skud d amedyaz ay lliɣ bɣiɣ tebrek-nni akked lmut-nni i ttaggaden yemdanen, bɣiɣ ad tent-id-awiɣ ad idirent, s tugniwin d lmaɛna. Am akken tella tudert ay tella lmut”.


D acu tessarameḍ mara ad d-nini Tamedyezt, Tutlayt neɣ tasekla tazwawt?

“(Ixemmem kra n tsinin), ssarameɣ ad lḥunt ar sdat, tura ma neddem-d tamedyezt taqbaylit neɣ tamaziɣt nettwali-tent ahat deg yiwen n uswir akked tiyaḍ acku tamedyezt-nneɣ telḥa ɣer sdat mliḥ.Yiwet n tikkelt ddmeɣ-d asefru-nni-inu “Lmeyyet Aleqqaq” wwiɣ-t ɣer yemdukkal di tesdawit akken ad as-xedmeɣ tasuqilt seg teqbaylit ɣer trumit, imi nutni ɣran, yerna fehmen tamedyezt-agi taberkant, dɣa ufan-t yuɛer cwiṭ mbeɛd nnan-iyi-d belli taqbaylit-nneɣ d tamarkantit, yuɛer mliḥ ad d-naf tugniwin am tigi. Nekk bɣiɣ ad t-id-rreɣ ɣer trumit axaṭer amedyaz ilaq tamedyezt-is ad as-yexdem kan swacu ara ad tidir ɣas yettabaɛ ɣer trumit neɣ tamarikant neɣ talmant... atg. Axaṭer amedyaz-nni ur ilaq ara ad yeqqen iman-is, ma yella nura kra yewwi-t uberrani ad tkemmel tmedyezt taqbaylit tikli ar sdat, acku ula d nekni s leqbayel nesɛa allaɣen mačči d ipupiyen”.


Mi d-nuɣal ɣer tsekla, wissen ahat tettxemmimeḍ ad tzegreḍ i wannar wis-sin n tullist neɣ n wungal nnig win n tmedyezt?

“Nnig tmedyezt ttaruɣ daɣen ticeqqufin n unezgun, ttaruɣ akka timucuha ed tullisin. Aql-i ttaruɣ yiwet n teqsiḍṭ d tadyant gar-ayi-d nekk ed umɣar azemni: netta d amɣar azemni nekk d aqcic amecṭuḥ, maɛna mazal ur tt-kfiɣ ara s leqdic”.


Tessarameḍ ad d-tessufɣeḍ kra deg-sen sey-a ar sdat?

“Ih, sey-a ɣer sdat ssarameɣ ad d-ssufɣeɣ kra seg-sen ma yebɣa Rebbi. Ma d ungal mazal ur xemmemeɣ ara fell-as, ad as-nruḥ cwiṭ cwiṭ kan acku nekki rriɣ lewhi ugar ɣer tmedyezt. Lḥasul, skud llan isufa mazal times”.


Afud igerrzen ihi. D acu teɣɣareḍ seg yidlsen n lesnaf imegraden n tsekla?

“Ur ɣɣareɣ ara aṭas, ɣɣareɣ cwiyya kan. Ɣriɣ “Tfuk ur tfuk ara” akked “Nnbi” n Ḥusin Luni. Ad as-iniɣ afud ijehden, ixdem-it akken iwata. Ɣriɣ “Timsirin n yiḍ” akked “Asirem yessaramen” n Malek Ḥud. Ɣriɣ daɣen winna n Linda Kudac Aɛecciw n tmes, d winna n Nna Ǧuhar…”


Ihi teɣriḍ tasekla-nneɣ, ma d tamaḍlant ur teɣriḍ ara aṭas?


“Tamaḍlant ɣriɣ cwiṭ tamedyezt taɛrabt n Niẓar Lqebbani d Xalil Ǧibran...atg”.


Anwa d amedyaz i tḥemmleḍ seg umaḍal merra? Ini-d yiwen kan.

“Seg umaḍal merra ḥemmleɣ win i as-yennan: “ Ul-iw baqi yettxemmim, Ma ad-yeqqim neɣ ad iruḥ, Ma iruḥ yebɣa ad yeqqim, Ma yeqqim yebɣa ad iruḥ”, d Dda Sliman fell-as yeɛfu. Ḥemmleɣ aṭas tamedyezt-ines acku yes-s i d-nelmed tikli, d amɣar n tmedyezt, ur d-qqareɣ ara tura am Si Muḥend Umḥend winna nettqadar-it aṭas, maɛna Dda Sliman d yiwen n yitri i d-yefkan aṭas i teqbaylit ɣas akken yedder di lɣerba, lḥasul ɣas akken yemmut mazal-it yedder”.


D anwa i d awal tḥemmleḍ aṭas? D iɣsan?

“(Yettaḍsa) ḥemmleɣ aṭas aṭas awal TAQBAYLIT”.


Ahat ad aɣ-tbuddeḍ taseddart seg walbaɛd n yisefra-k i yimeɣriyen-nneɣ?

“Ifuk wahil i wuḍan/  Qessam yeǧǧa tameddurt/  Tislit di terkent terfa/ Snitra tebɣa amaynut / Isefra sburen tuffra/ Isekkilen ɣunfan tagut”


Tanemmirt-ik a Ḥmed, di taggara ini-yaɣ-d ma yella tesɛiḍ kra n yisenfaren ɣer sdat?

Isenfaren ɣer sdat, aql-i ttheggiɣ-d yiwen n uḍebsi ma yebɣa Rebbi. D aklip, bɣiɣ ad d-beggneɣ deg-s d acu I d tamedyezt taberkant. U ur ẓriɣ ara ahat nezmer ad d-nawi tugniwin d timaynutin ur llant ara di ddunit llant kan deg wallaɣ n umdan. Ad ilint deg-s tɣawsiwin ur llint ara ur ẓriɣ ara amek lḥasun asmi ara d-yeffeɣ ad ten-twalim ncalleh ad ken-yeɛǧeb.


Tanemmirt a Ḥmed imi d-terriḍ i tsutert-nneɣ, d acu d awal-ik n taggara?

Awal-iw n taggara ma yella neɣleḍ surfet-aɣ kan axaṭer ssneɣ kan ad hedreɣ deg usefru, akken nniḍen ur ẓriɣ ara. Ma d awal nniḍen ad aken-iniɣ tanemmirt-nwen s waṭas ɣef leɛraḍa-agi, tanemmirt i uɣmis n Tiɣremt daɣen.

Iga-as tadiwennit-a: Mhenni Xalifi

Teffeɣ tdiwennit-a deg uɣmis n Tiɣremt-La Cité ass n 16 seg ṭuber aseggas n 2014

Mhenni

Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 02/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum